Cennik zakładowy

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 1/VI/2011 
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki  
Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie  
z dnia 30.06.2011 r.

ZAKŁADOWY CENNIK USŁUG

L.p.

Nazwa usługi

Cena netto **)

1

Wydanie informacji technicznej, zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków

25,00 zł

2

Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci

35,00 zł

3

Uzgodnienie projektu przyłącza

40,00 zł

4

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego

85,00 zł/odbiór

5

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

120,00 zł/odbiór

6

Udział w wizji lokalnej

35,00 zł/godz

7

Nadzór przy prowadzeniu budowy sieci lub przyłączy do sieci przy prowadzeniu robót w obrębie istniejących urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych

35,00 zł/godz

8

Odbiór i zaplombowanie wodomierza własnego Odbiorcy

35,00 zł

9

Zaplombowanie podlicznika lub ponowne zaplombowanie wodomierza głównego (plomby zdjęte na życzenie Odbiorcy)

35,00 zł

10

Opłata za zerwanie plomb przy wodomierzu z winy Odbiorcy (bez zgłoszenia)

250,00 zł

11

Demontaż wodomierza głównego na zlecenie Odbiorcy (np. w obiekcie nieczynnym na okres zimy)

45,00 zł

12

Ponowny montaż wodomierza głównego po okresowym demontażu wraz z plombowaniem

45,00 zł

13

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy:   

Cena z materiałem   

 

 15-20 mm

80,00 zł

 

 25 - 32 mm

490,00 zł

 

 40 mm

wg rzecz. kosztów

 

 50 mm i większej oraz wodmierzy sprzężonych

wg rzecz. kosztów

14

Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej żel./stal. - motaż obejmy wraz z zasuwą połączeniową i obudową oraz dostawa skrzynki ulicznej *) (bez robót ziemnych) 

Cena z materiałem 

 

 80/50 

560,00 zł

 

 100/50

650,00 zł

 

 150/50 

750,00 zł

 

 200/50 i większe

wg kosztorysu

15

Włączenie przyłącza wodociągowego do rurociągu stal.ocynk lub PE - wcinka do istniejącego rurociągu, montaż kształtek, zasuwy przyłączeniowej z obudową oraz dostawa skrzynki ulicznej *)  (bez robót ziemnych) 

Cena z materiałem 

 

 do 40 mm 

390,00 zł

 

 50 - 65 mm

420,00 zł

16

Wykonanie studni wodomierzowej   ϕ1000 mm (wykonanie podbudowy, dna, funamentu, montaż studni, pokrywy studni i włazu żeliwnego)

Cena z materiałem 1100,00 zł

17

Wykonanie przyłącza wodociągowego o śr.   ϕ25 mm do   ϕ63 mm 

Cena z materiałem 

 

 w gotowym wykopie 

20,00 zł/mb 

 

 Z robotami ziemnymi

50,00 zł/mb.

18

Wykonanie przyłącza wodociągowego o śr.   ϕ90 mm w gotowym wykopie 

Cena z materiałem 

 

 w gotowym wykopie 

50,00 zł/mb.

 

 Z robotami ziemnymi

75,00 zł/mb.

19

Wykonanie na przyłączu wodociągowym podejścia pod wodomierz (montaż konsoli wodomierzowej, zaworów, kształtek)

Cena z materiałem 275,00 zł

20

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr.   ϕ160 mm 

Cena z materiałem 

 

 w gotowym wykopie 

40,00 zł/mb. 

 

 Z robotami ziemnymi

70,00 zł/mb.

21

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr.    ϕ 200 mm w gotowym wykopie 

Cena z materiałem 

 

 w gotowym wykopie 

50,00 zł/mb. 

 

 Z robotami ziemnymi

75,00 zł/mb.

22

Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejącą studnię (bez robót ziemnych) *)

Cena z materiałem 350,00 zł

23

Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej poprzez wybudowanie nowej projektowanej studni połączeniowej o głębokości 1 m (bez robót ziemnych)*

Cena z materiałem 1100,00 zł

24

Montaż studni kanalizacji sanitarnej PCV   ϕ315 mm (bez robót ziemnych)

Cena z materiałem         700 zł/szt.

25

Diagnostyka sieci wodociągowej (lokalizacja wycieków)

90,00 zł/godz

26

Trasowanie uzbrojenia podziemnego

55,00 zł/godz.

27

Zamknięcie zasuwy połączeniowej - wyłączenie dostawy wody na wniosek Odbiorcy

45,00 zł

28

Otwarcie zasuwy połączeniowej - włączenie dostawy wody na wniosek Odbiorcy

45,00 zł

29

Ponowne przyłączenie wody zamkniętej z powodu naruszenia warunków umowy przez Odbiorcę

350,00 zł

30

Ponowne przyłączenie kanału zamkniętego z powodu naruszenia warunków umowy przez Odbiorcę

450,00 zł

31

Zryczałtowana   cena   transportu   do   24 km   w   przypadku   niewykonania   usług   wymienionych   w p. 4 - 12 z winy Inwestora lub Odbiorcy

55,00 zł

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1/VI/2011
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie 
z dnia 30.06.2011 r.
CENNIK WYNAJMU ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH I SPRZĘTU

 

 

L.p. Nazwa sprzętu Cena netto  **)
1 Koparka JCB 3CX 65,00 zł/godz
2 Koparka Mecalac 11 cx 75,00 zł/godz
3 Koparka Caterpillar 307 75,00 zł/godz
4 Ładowarka HSW-520E 100,00 zł/godz
5 Zamiatarka uliczno-chodnikowa (samojezdna)  150,00 zł/godz
6 Ciągnik Deutz z zamiatarką 100,00 zł/godz
7 Ciągnik C 360 45,00 zł/godz
8 Ciągnik C 360 z pługiem 60,00 zł/godz
9 Ciągnik C 912 50,00 zł/godz
10 Ciągnik C 912 z pługiem 70,00 zł/godz
11 Ciągnik C 912 z piaskarką 70,00 zł/godz
12 Ciągnik C 912 z pługiem i piaskarką 85,00 zł/godz
13 Samochód Mercedes U90 65,00 zł/godz
14 Samochód Mercedes U90 z pługiem i piaskarką 90,00 zł/godz
15 Samochód Mercedes U90 z dmuchawą do śniegu 90,00 zł/godz
16 Samochód Star 1142 2,50 zł/km
17 Samochód Star 1142 (praca przy koparce) 55,00 zł/godz
18