Jakość wody w sieci wodociągowej

Minimalne wskaźniki jakości wody, jaka może być podawana do sieci wodociągowej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U.2017 poz. 2294.


Jakość wody pitnej miejskiej sieci wodociągowej jest badana codziennie w Laboratorium znajdującym się na terenie SUW "Jasieńczyk" oraz przez akredytowane laboratorium w ramach monitoringu wewnętrznego zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym i nadzorowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu.


PSSE w Nowym Sączu dokonuje kontroli obiektów oraz badania jakości wody, które potwierdzają bardzo dobrę jakość wody z sieci miejskiej.

 W obowiązującym stanie prawnym przepisy - USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określają zakres odpowiedzialności Przedsiębiorstwa za jakość wody do zaworu za wodomierzem głównym  Odbiorcy.
 

Na pogorszenie jakości wody w punktach odbioru oraz duże zużycie wody mogą mieć wpływ:

  • wykonanie instalacjji wodociągowej z materiałów nie posiadających stosownego atestu higienicznego, zły stan techniczny instalacji (stare, skorodowane rurociągi),
  • stagnacja wody w przewodach - rzadkie korzystanie z wody miejskiej, co może być przyczyną  powstawanie osadu i zwiększenia mętności wody,
  • domowe urządzenia "podczyszczające" wodę np. filtry z węglem aktywnym montowane na instalacjach zawierających miedź.

 


 

Zalecamy Odbiorcom:

  • regularne kontrolowanie zabezpieczeń wodomierza głównego,
  • kontrolowanie stanu technicznego zaworu zwrotnego antyskażeniowego, reduktora, instalacji wodociągowej,
  • czyszczanie i dezynfekcję urządzeń (np. zbiorniki hydroforowe) na instalacji,
  • wymianę nieszczelnej instalacji wodociągowej oraz armatury.